СЪДЪРЖАНИЕ (1/2011)

Арxив | брой 1 / 2011

Axis Libri

Проглас

Вечност и безкрайност на Логоса и човека 

Върху Посланията на Планетния Логос. Шести период: 1998 – 2001 година

„Духовните дарове на България“, том I: „Религиите в българските земи“ – Представяния

Мъдростта в скрижали – Всемирна Воля

Върху Посланията на Планетния Логос

Чествания на Дните-празници на Общество Път на Мъдростта

 

Издава: © Сдружение „Общество Път на Мъдростта“

Адрес: гр. София 1784, жк „Младост-1“, бл. 64, ап. 137
e-mail: wisdom@vaklush.org

Адрес на редакцията: 4004 Пловдив, ул.„Бр. Шкорпил“ №1,
тел. 032/ 694 188, Кирил Хр. Коликов

www.vaklush.org

Axis Libri

Verba Magistri

Eternity and infinity of Logos and Man

On the Messages of the Planetary Logos. Sixth Period: 1998 – 2001

“The Spiritual Gifts of Bulgaria”, volume I: “Religions on Bulgarian lands” – book presentations 

Wisdom in Scriptures – Universal Will 

On the Messages of the Planetary Logos

Celebrations of the Solemnity Days of the Way of Wisdom Society

 

Published by: © Way of Wisdom Association
Mladost-1, bl. 64, app. 137, 1784 Sofia, Bulgaria
e-mail: wisdom@vaklush.org

Editor’s Address: Bulgaria, Plovdiv 4004, 1 Bratya-Shkorpil Str.,
tel.: 032/ 694 188, Kiril Hr. Kolikov

www.vaklush.org

Списание Нур съдържа послания и програмни теми на Учението Път на Мъдростта, изведени от слова и лекции на Ваклуш Толев. Редакцията се стреми да запази оригиналното слово – духа и ритмиката на Автора.

Автор © Ваклуш Толев

Списание Нур, 2011, кн. 69, България

Издание на © Сдружение "Общество Път на Мъдростта"

Още от броя
AXIS LIBRI (1/2011) Да се загубите в Себе си е провиденция; да се намерите във Вечността е „Аз и Той сме едно!“ Losing yourself in Oneself is a pr ... Вечност и безкрайност на Логоса и човека (1/2011)   Логосът е свидетел на осъществяващата се вечност, човекът – свидетел на Логосовата тайна за безкрайност! Като обречени в Пътя да направим Мъдростта житейска същност, ... Върху Посланията на Планетния Логос Шести период: 1998 – 2001 година (1/2011) Шести период: 1998 – 2001 година Зримият теогон е нова йерархия на съзнанието! Посланията на Планетния Логос са дарение на Всемирността, която ги от ... Духовните дарове на България, том I „Религиите в българските земи (1/2011) Представяния „Духовните дарове на България“ е аурна същност срещу социална страст! Пловдив, Културен център Тракарт Жорж Трак – художник, управител на Кул ... МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ Глава I, Тема 1.6 Всемирна Воля (1/2011)   Глава I, Тема 1.6 Всемирна Воля „МЪДРОСТТА В СКРИЖАЛИ“ е молитвен шепот и грохот на океански вълнолом, неизмерими дълбини и неовладени върхове, имена ... СЪДЪРЖАНИЕ (1/2011) Axis Libri Проглас Вечност и безкрайност на Логоса и човека  Върху Посланията на Планетния Логос. Шести период: 1998 – 2001 година „Духовните дарове ...