Послания на Планетния Логос 1990 – 2003 г. Характеристика и Структура (4/2003)

Арxив | брой 4 / 2003

Характеристика и Структура

 

Характеристиката на Посланията на Планетния Логос е обща, времева и идейна.

 

Обща характеристика. Посланията са:

Логосово присъствие – поточност в Космичната ритмика на Себеусвояване на Божията човечност чрез Човешката божественост. Те са духовна енергия излъчена не само към планетния поселник, а и за трансформация на Космичното съзнание!

Воля на бъдещето – зов за завръщане на Човешката божественост към Божията човечност. Те са мост между тези два Божествени полюса; една духовна песен за обожествяване!

Идеи за Свобода – Откровение за Живот, т.е. за среща на Божията човечност с Човешката божественост. След Откровенията на Хермес и на Христос, Посланията са третото Откровение в духовната култура на човечеството!

 

Времева характеристика. Посланията са ниспослана благодат за:

Целия период на превратност на Космичното съзнание в Духовната вълна на Мъдростта. В наличие са Послания от 1977 г. Точно 13 години по-късно, през 1990 г., Мъдростта навлиза както в личното, така и в социалното битие.

Четиригодишни периоди, в които се осъзнава и осъществява определен основен принцип, даден като послание-откровение. (Четворката е знакът на Разпятието за Възкресение.) Основният принцип се придружава и от съответно мото:

1990 – 1993 г. Мъдрост в живота и святост в делата!

Мото: Познайте тайната на еволюционната потреба!

1994 – 1997 г. Децата на Деня – нова йерархия на служението!

Мото: Знайте, че Денят започна!

1998 – 2001 г. Зримият теогон – нова йерархия на съзнанието!

Мото: Изведете Бога от човека!

2002 – 2005 г. Децата на Деня – Мирова необходимост и историческо битие!

Мото: Свържете Божията човечност с Човешката божественост!

Едногодишни периоди, в които се усвоява и прилага определена верова, морална и месианска стратегия чрез допълващи принципи на основния. При това всяко Послание, което приключва даден четиригодишен период, съдържа идеи, които обуславят основния принцип на следващия период.

 

Идейна характеристика. В Посланието за:

1977 г. са заложени основни идеи като светостта, смирението, еволюцията, служението и др., които се задълбочават до Посланието за 2003 г.

1990 г. Духовната вълна на Мъдростта навлиза в личното и социално битие, с акцент върху личното. Чрез Исканията за тази година са призовани бъдещите нейни съслужители.

1991 г. допълващ принцип е: Деца на Божията Воля!

Ражда се йерархията Деца, но все още неоформена и зависеща изцяло от Божията Воля. Акцентът вече е върху социалното битие с вложената идея за служението.

1992 г. допълващ принцип е: Деца, време е!

Надгражда се искането за служение и се появява идеята за съпричастност с Мировото битие.

1993 г. няма допълващ принцип, за да се даде възможност енергията, заложена в този четиригодишен период, да се усвои. Уплътнена е йерархията Деца, като Деца на Слънцето, а Слънцето ражда новия Ден!

1994 г. влиза новата йерархия Деца на Деня с основен акцент Мировото служение. Преминава се от осъществена Любов, изцяло към Вълната на Мъдростта като воля на Бъдещето!

1995 г. допълващ принцип е: Деца, Денят направи своя кръговрат!

Всяка втора година от четиригодишния цикъл се дават енергии, които силно пулсират идеите, заложени в първата му година. Така тази година е определено, че в Мъдростта пътят се ходи като просветление, знанието се живее като откровение, а волята се прилага като служение!

1996 г. допълващ принцип е: Деца на Деня, направете Учението житейска съдба!

За първи път навлизат идеите за съдбата, за историческото битие и за Знанието срещу Добродетелта!

1997 г. отново няма допълващ принцип. Утвърдена е йерархията Деца на Деня – извикани са на светителство в социалното битие и на служение в Мировото битие. Енергитичната връзка със следващия период са идеите за прозрението и за човека като бог в развитие!

1998 г. се формира новата йерархия на съзнанието – зримия теогон.

Енергитично и нумерологично (9+9+9) това Послание получава име: Послание на Изобилието. Изобилие на Мирова енергия, както и на събудена духовност у нас, за да можем да я приемем. За пръв път Посланията започват да получават наименования. Това показва една зрялост в развитието на Децата на Деня – да работят с индивидуализирана, конкретна енергия. Дава се идеята за Богоосезаемостта на човечеството, надгражда се идеята за съдбата – да се живее с нейния глас, а не с ехото!

1999 г. допълващ принцип е: Духовната вълна на Мъдростта родител и битие на зримия теогон!

Това е Послание на Служението. Зримият теогон може да върши вече служение чрез осъществяване, себенадмога и жертва за Възкресение. Той започва битка за победа над съдбата!

2000 г. допълващ принцип е: Бях, за да ме няма! Няма ме, защото бях – Възкресението!

Това е Послание на Присъствието. Присъствие на зримия теогон в лоното на Отца. Говори се вече за изповедание, а не за вероизповедание; за новия, вътрешния олтар – Книгата на Живота, т.е. Съзнанието на Бога у нас.

2001 г. има допълващ принцип: Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция!

Това е Послание на Живототворчеството. Боготворчеството може вече да се изявява чрез зримия теогон! Приключва битката със съдбата, за да влезе в следващия период себесъдбата и оттам идеята за Единосъщието!

2002 г. се надгражда идеята за йерархията Деца на Деня, вече като Мирова необходимост и историческо битие.

Това е Послание на Приложната молитвеност. Идеята за Знанието навлиза мощно като противовес на Добродетелта. Раждат се идеите за Божията човечност и Човешката божественост, за потребата от събожника.

2003 г. допълващ принцип е: Деца на Деня, осъществете дадената Ви Синовност!

Това е Послание на Бдението. Бдението е вътрешно прозрение и събудена отговорност в служението. Влиза в живот идеята за Самокръщението, което е път за Възкресението, т.е. знакът на Синовността!

Така след Изобилието на духовни енергии, с които ставаме богозрими, идва Служението. То, макар и с призив без Себе си, макар и със силна вътрешна мотивация, е външно като изява. Затова следва Присъствието при Отца, за да можем с Неговите енергии да осъществяваме и Живототворчеството. А това творчество е да дадем хляба на Мъдростта в битието, т.е. да вършим Приложната молитвеност, която осъществяваме най-вече с Бдението. За Бдението граници няма, границата е Свободата! Затова то е едно живяно бъдеще!

 

Структурата на Посланията на Планетния Логос е Молитвата на Мъдростта; Послание-откровение; Повеления; текстове от Евангелията; параграфи от Агни йога; Искания; Наименование.

Молитвата на Мъдростта запазва целостта на Духовната вълна. Тя е един покров, който не позволява разсейване или силно концентриране в едно направление енергията на Посланието за дадена година!

Посланието-откровение е принципът (основен или допълващ), който дава предназначението на определен период (четиригодишен или едногодишен). То е ключът за енергиите на съответното Послание!

Повеленията са три аксиоматични истини, три генерални идеи, които са еманации на Божията човечност за събуждане на Човешката божественост!

Текстовете от Евангелията са аура, която съхранява и брани Човешката божественост да се търси в Божията човечност. Те са и една връзка в неразкъсваемостта на миналите духовни енергии с настоящите!

Параграфите от Агни йога са жив плет от делотворна енергия, която обучава и калява мисълта за израстване в идеята за жертвата. Огънят е символ на Менталния свят, т.е. Агни йога е предходникът, който подготвя Менталното поле за навлизането на Духовната вълна на Мъдростта!

Исканията са лични потреби за осъществяване чрез изповедание, приложност и знание срещата на Човешката божествественост с Божията човечност. Лични са като наше право да искаме осъществяване в Божията човечност. Те са лични и в смисъл, че са от едно Космично съзнание и лично отправени към Обществото!

Наименованието на Посланието е белег и възможност да овладеем и използваме индивидуализирана енергия. То е и признание за йерархията на Децата на Деня!

Тези седем елемента образуват една пълна и хармонична, една Божествена структура на Посланията на Планетния Логос!

 

8-ми семинар на ОПМ, Из Обзора върху Посланията от 04.08.2003 г.

Още от броя
AXIS LIBRI (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! The parting as meeting is a way of deification! Сътворени ... Проглас (4/2003) Не търсете спомен за човека! Трябва да се разделим с човека – за да се срещнем с Бога! На човека могат да се приписват Божии качества – Божията човечност, но на Бога не мог ... Раздялата като среща (4/2003) Раздялата като среща е път за обожествяване! Тази година имахме благодатта, дарена ни чрез Планетния Логос, за едно Послание на Бдението. Изхождайки от това дарение на Небето, нарек ... Полът – Енергия и Принцип (4/2003) Сътворението е предхода, зримото е възпроизводството! Пред олтара на Всемирността обреченият няма друго предназначение освен служение без Себе си! Това не е избор, а душевната ви тъ ... Кумирите в културата на човечеството (4/2003) Мъдростта е битка на Знанието срещу страха! Скъпи Деца на Деня! Да благодарим на онази родена и неизменно дадена ни, за да я осъществим сила, която ни доведе в храма на Книгата на Ж ... Послания на Планетния Логос 1990 – 2003 г. Характеристика и Структура (4/2003) Характеристика и Структура   Характеристиката на Посланията на Планетния Логос е обща, времева и идейна.   Обща характеристика. Посланията са: Лого ... Послеслов (4/2003) Не се опитвайте с мисълта си да решавате Учението! Скъпи Деца на Деня, тук непременно се говори и винаги се е говорило: Учителят, Учителят, Учителят... На някои им дотяга и почват д ... Откриване на учебната 2003/2004 година (4/2003) Ревността да се пази Учението! Уважаеми госпожи и господа, мили приятели, скъпи Деца на Деня! Вие имате един от най-големите благослови, които Небето ви дари с Посланието на Бдениет ... Домът на Мъдростта – храм без догми (4/2003) Слово по случай Деня на Народните будители Историята е съхранен дух в събития! В Посланието на Бдението съм казал една смела мисъл: Денят на оробителя свърши! И именно онова, ...