Послание на Планетния Логос за 1999/2000 година

Арxив | брой 3 / 1999

 

На 21/22 декември влиза Новата двехилядна (2000) астрономическа година от Христовото летоброене.

На 01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие!

На бдението в Мировия храм в часа на благодатта Той рече:

 

Деца на Деня – бях, за да Ме няма!

Няма Ме, защото бях: Възкресението!

 

1. Дайте на света името на Богобъдното изповедание, разжарете огъня на знанието и тръгнете в Пътя на Служението;

2. Кажете на човечеството къде е храмът на Мъдростта и защо новият олтар е Книгата на Живота;

3. Осъществете зримия теогон като съдбовно присъствие и чакано предназначение на Третото хилядолетие!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат Молитвата на Мъдростта, Посланието, текстовете от Евангелията, параграфите от Агни Йога и трите лични Искания.

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  6: 21-22 7: 5-7 10: 22-23 3: 4-6
  10: 36-38 9: 9-11 16: 10-12 8: 25-27
  11: 25-26 14: 13-16 18: 29-30 18: 37-38
Агни йога: §§ 103;179 ; 299; 428.

 

Господи,

1. Научи ме [ни] да изведа[ем] пленника от себе си и позная[ем] освободения;

2. Нека спрем олтарите на жертвоприносите за грях;

3. Благодарим на Мировата воля, че ни събра в Третото хилядолетие като Деца на Деня!


Числото на годината 2 е обърнатият знак на Сатурн – Баща на Мъдростта!

 

Това е Послание на Присъствието!

 

 

Евангелие от Матей

Глава 6:

21. защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

22. Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло;

 

Глава 10:

36. И врагове на човека са неговите домашни.

37. Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;

38. и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.

 

Глава 11:

25. В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;

26. тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.

 

 

Евангелие от Марко

Глава 7:

5. След това фарисеите и книжниците Го запитват: защо учениците Ти не постъпват по преданието на старците, а с неумити ръце ядат хляб?

6. Той им отговори и рече: добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерците, както е писано: „тоя народ Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;

7. ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, – заповеди човечески.“

 

Глава 9:

9. А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите.

10. И те удържаха тая дума, питайки се един други, що значи това: да възкръсне от мъртвите?

11. И Го питаха, като Му казваха: а защо книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?

 

Глава 14:

13. И изпраща двама от учениците Си, па им казва: идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него.

14. И където той влезе, кажете на стопанина: Учителят казва: де е стаята, в която трябва да ям пасхата с учениците Си?

15. И той ще ви покаже горница голяма, постлана, готова; там ни пригответе.

16. И излязоха учениците Му, и дойдоха в града, и намериха, както им бе казал; и приготвиха пасхата.

 

 

Евангелие от Лука

Глава 10:

22. И като се обърна към учениците, рече: всичко Ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и – комуто Синът иска да открие.

23. И като се обърна към учениците, рече им насаме: блажени очите, които виждат това, що вие виждате.

 

Глава 16:

10. Верният в най-малкото е верен и в многото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото.

11. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското?

12. И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

 

Глава 18:

29. Той им рече: истина ви казвам: няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради царството Божие,

30. и да не е получил много повече в сегашно време, па и идещия век живот вечен.

 

 

Евангелие от Иоан

Глава 3:

4. Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

5. Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие;

6. роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

 

Глава 8:

25. Тогава Му рекоха: кой си Ти? Иисус им отговори: Аз съм това, което ви и говоря отначало.

26. Много имам за вас да говоря и да съдя; но Тоя, Който Ме е пратил, е истински, и което Аз съм слушал от Него, това и казвам на света.

27. Не разбраха, че им говореше за Отца.

 

Глава 18:

37. А Пилат Му рече: и тъй, цар ли си Ти? Иисус отговори: ти казваш, че съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, за да свидетелствувам за истината; всякой, който е от истината, слуша гласа Ми.

38. Пилат Му рече: що е истина? И като каза това, пак излезе при иудеите и им рече: аз не намирам никаква вина у Него.

 


Агни Йога

§103. Взаимоотношенията на Учителя и ученика. Учителят дава напътвания в пределите на позволеното. Той издига ученика, очиствайки го от старите привички. Той го предпазва от всички видове предателство, суеверие и лицемерие. Той му изпраща тайни и явни изпитания. Учителят отваря вратите на следващото посвещение с думите: „Радвай се, брат“. И пак Той ги затваря с думите: „Сбогом, минувачо“. Ученикът си избира Учител. Той го почита наравно с висшите същества. Той вярва в него и му изпраща най-добрите мисли. Той пази Името на Учителя и го написва върху меча на своето слово. Той прилежава в труда и устоява в подвига. Той среща изпитанията като светлина на утрото и пази надеждата си за достигане на новата врата.

Приятели, ако искате да се приближите към Нас, изберете си Учител на земята и предайте нему да ви ръководи. Той ще ви каже навреме кога ключът на вратата трябва да се обърне. Всички имайте Учител на земята.

 

§179. Пред най-голямата битка ще правим разпореждания по обикновения план. Не бива битките да нарушават хода на живота. Борбата е нашето предназначение. Трябва да я предвидим в плана на всеки ден.

 

§299. Ако един Учител каже: „Аз имам десет хиляди ученици“, запитайте го: „Възможно ли е щото всички да могат да влязат?“ Числеността изключва успеха. Големината на войската не е гаранция за победата.

 

§428. Още от времето на Атлантида и в обредите на друидите, главният жрец се е движил срещу слънцето, докато другите са вървели в кръга по посоката на слънчевото движение. В това е вложен символът на малкото и на великото знание. Малкото знание върви по пътя на обикновените енергии, но великото знание, действувайки с космичните сили, поражда из хаоса нови енергии. Така в слънчевия култ са били мъдро отбелязвани степените на човешкия възход.

Както знаете, това не са били отвлечени символи, но основи на реалното действие, защото центровете, въртящи се на обратна посока на слънцето, произвеждат особена огнена енергия.

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1999) Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! I was for not to Be, I am not because I was: Resurrection! ... Mъдростта - духовен път (Verba Magistri) Няма зло, има нееволюирало добро!   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НРАВСТВЕНИ КАТЕГОРИИ ПРИЛОЖНА МОЛИТВЕНОСТ ... VERBA MAGISTRI (3/1999) Дайте на света Богобъдното изповедание! В Третото хилядолетие сме! Една нова духовна песен за Бога – Човек и човека – бог в развитие се пее... Едно Послание на ... Послание на Присъствието Бях, за да Ме няма! Няма Ме, защото бях: Възкресението! Деца на Деня! Нека прочетем Молитвата на Мъдростта:     ОТЧЕ НАШ! Да се свети и ... Послание на Планетния Логос за 1999/2000 година   На 21/22 декември влиза Новата двехилядна (2000) астрономическа година от Христовото летоброене. На 01.01.2000 година е Първият ден на Третото хилядолетие! На бдение ... Послание-предизвикателство Няма зло, има нееволюирало добро! Деца на Деня! Честит ви първия ден от третото хилядолетие! Ние не само не сме загубили надежда, ние не само че сменихме Любовта в събожничество, ние и ... Децата на Деня - йерархия и служение Битката за Служение е битка за обожествяване! С волята на Бог, с жертвата на Христос и с дарението на зрими теогони – на път към третото хилядолетие в отговорност и служение! ... Принцип и принос на Служението Служението като принцип е обожествяване, като принос – обучение! Не може огънят на Духа да загасне и не могат да бъдат нестоплени Децата на Служението. Децата на Деня носят призи ... Книгата на Живота (Дух и Материя) Книгата на Живота е съзнанието на Бога! Децата на Деня сложиха в изпълнение на Всемирното служение своята обетност. И затова е повикът на едно всеобщо признание с дадените Посл ... Служението в духовните вълни (продължение) (продължение) Служението е Мирова отговорност! За да се качва човекът в своята потреба за божество, слязоха от троновете си божествата стихии, макар че е трябвало да се мине през ... Интервю (3/1999)   Господин Толев, на прага на Третото хилядолетие получихме тринадесет основни принципа на Учението на Мъдростта със съответните им нравствени категории и приложна молитвеност. Какво ... Посланието и Зодиака (3/1999)     ПОВЕЛЯ ЕВАНГЕЛИЕ Агни Йога ИСКАНЕ КОЗИРОГ 1 МАТЕЙ 6: 21-22 ...