Послание на Планетния Логос за 1998/1999 година

Арxив | брой 3 / 1998

 

На 21/22 декември влиза Новата 1999 астрономическа година. На бдение в Космичния храм са призовани – Посветени мъже, Воини на Любовта и Децата на Деня.

 

В часа на низпосланието Той рече:

Деца на Деня,

 

Духовната вълна на Учението на Мъдростта, като родител и битие на зримия теогон, ви зове на Служение:

1. Тя, Мъдростта, не повелява, тя ви волеизразява в потреба на Осъществяване;

2. Тя не повелява, тя ви освобождава в потреба на Себенадмога;

3. Тя не повелява, тя ви жертва в потреба на Възкресение!

 

В 0.00, 6.00, 12.00, 18.00 часа в четирите посоки на света се четат молитвата на Мъдростта, Посланието, текстовете от Евангелията, параграфите от „Агни йога“ и трите лични искания.

 

Евангелия: Матей Марко Лука Иоан
  5: 14-16 1: 17-18 4: 17-19 6: 66-68
  12: 47-49 13: 13-14 8: 23-25 16: 32-33
  27: 63-64 14: 61-64 21: 12-15 19: 21-22
Агни йога: §§ 37, 128, 365, 469.

 

Господи,

1. Научи ме [ни] да победя [им] преходност и йерархии, богове и съдба;

2. Дай ми [ни] прозрение да изходя [им] пътя на Служението и позная [ем] гроба на Възкресението;

3. Нека осветя [им] това, което имам [е], за да не се загубя [им] в търсене!

 

Послание на посветената десятка (10)

1999 = 1 + 9 + 9 + 9 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28 = 2 + 8 = 10

 

Това е Послание на Служението!

 

 

Евангелие от Матей

Глава 5:

14. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.

15. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.

16. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.

 

Глава 12:

47. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.

48. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?

49. И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;

 

Глава 27:

63. и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна;

64. затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата.

 

Евангелие от Марко

Глава 1:

17. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.

18. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.

 

Глава 13:

13. И ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

14. А кога видите „мерзостта на запустението“, за която е казал пророк Даниил, да стои, дето не трябва (който чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;

 

Глава 14:

61. Но Той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак Го попита и Му рече: Ти ли си Христос, Синът на Благословения?

62. Иисус Му рече: Аз съм; и ще видите Сина Човечески да седи отдясно на Силата и да иде на небесните облаци.

63. Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от свидетели?

64. Чухте богохулството; как ви се струва? И те всички признаха, че заслужава смърт.

 

Евангелие от Лука

Глава 4:

17. Подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:

18. „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените,

19. да проповядвам благоприятната Господня година.“

 

Глава 8:

23. Когато плуваха, Той заспа. На езерото се подигна бурен вятър, и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност.

24. Приближиха се, събудиха Го и рекоха: Наставниче, Наставниче, загиваме! А Той, като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно; и те се уталожиха, и настана тишина.

25. Тогава Той им рече: де е вярата ви? А те в страх и почуда казваха един другиму: кой ли е Тоя, че и на ветровете и на водата заповядва, и Му се покоряват?

 

Глава 21:

12. А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници, заради Моето име;

13. а това ще бъде вам за свидетелство.

14. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте,

15. понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.

 

Евангелие от Иоан

Глава 6:

66. От това време мнозина от учениците Му се върнаха назад и вече не ходеха с Него.

67. Тогава Иисус рече на дванайсетте: да не искате и вие да си отидете?

68. Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот;

 

Глава 16:

32. Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всякой у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм самичък, защото Отец е с Мене.

33. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света.

 

Глава 19:

21. А първосвещениците иудейски казваха на Пилата: недей писа: Цар Иудейски, но че Той каза: Цар Иудейски съм.

22. Пилат отговори: каквото писах, писах.

 

Агни Йога

§37. Отговаряйте тогава, когато виждате, че отговорът ви ще бъде разбран. Често пъти въпросът не предполага вашия отговор, тогава е нужно да се намери съзвучие преди мисълта да се отправи по новия път. Не е право да се мисли, че токът, пресичащ мисълта, е по-малко опасен от ножа за артерията. Ний не трябва да прекъсваме чуждата мисъл, но да вливаме нова кръв в живота чрез подхранване на нервната система. Всяко ответно слово трябва да бъде не надгробен камък, но лекарствен лъч. Отложеният отговор ще бъде приет като съвет.

 

§128. У нас има беседи за бъдещето, при това може да се изграждат най-широки построения, потвърждавайки ги с факти и аналогии. Тези опити с прогноза на бъдещето представляват най-добър отдих, те пробуждат спящите центрове и пораждат нови мисли. Нашето учение е създадено от опити и предвиждания. Затова съветвайте приятелите да мислят за бъдещето. Безполезно е да се мисли удобен ли е или неудобен сегашният момент. Само когато свържем факта с бъдещето, можем да намерим неговата ценност. Така се изгражда действителността на бъдещето.

Ний сме против необоснованите фантазии, но приветстваме всеки целесъобразен прогноз. Ако елементите на строежа могат да бъдат доказани и волята може да ги съчетае в едно цяло, то можем да настояваме за утвърдяване на този план. Негодността или ронливостта на постройката лежи в самите нас. Ужасът на разрушението произтича от несъответствието между съзнанието и разума. Логиката на разума подкопава основите, докато съзнанието вече тържествува победата. Ако с разбирането на очевидното схванем своето положение пред съзнанието на действителността, тогава решението става неотложно. И тъй, мислете за бъдещето и всред пустинята издигайте крепостта на знанието. Вие знаете, че всеки камък на тези стени е безусловно полезен. Безусловността прегражда нападките на враговете на знанието. Вземайте под внимание всеки час, когато изчислявате бъдещето. Главните сили на човечеството се раждат от виденията за бъдещето. Отгде идва мъжеството? Отгде е стремежът? Отгде е преодоляването?

 

§365. Внимавайте да не заплашвате с Учението. Наистина, във всеки живот може да бъде внесена една цъфтяща вейка. Като светлината на утрото трябва да бъде Учението.

 

§469. Три века след заминаването на Благословения Учението вече бе пълно с религиозни спорове. Не мина дори и век, когато християнството прояви крайна нетърпимост. Последният зов на Мохамед започна с фанатизма. Религиозните спорове унищожиха смисъла на Учението. Затова днес Ний зовем към особена толерантност, отклонявайки всички спорове.

Ще запитате – как да защитаваме Учението без да отговаряме на нападките? Най-добрата защита е да проявим дейност в една невраждебна насока. Враждебните твърдения могат да бъдат разбити чрез издигане на нови крепости. Знаете че Ний не избягваме враговете, но не трябва да се харчат сили за тях.

 

Поведение се изгражда с повеления и забрани,
характеристиката се прави с идеи за свобода!

 

Още от броя
AXIS LIBRI (3/1998) Мъдростта не повелява. Wisdom does not command. Само свободният от Себе си може да направи Служение. ... Проглас (3/1998) Двубой между тревога и отговорност! Мъдростта не повелява, тя работи за Осъществяване, Себенадмога и Възкресение! Една ръка откъсна плод от Дървото на познанието; Една ръка ... Послание на Служението Мъдростта не повелява! Уважаеми дами и господа, благословеният теогон, зримият теогон с волята на своя Отец и с обреченото си служение ви извиква на една молитва – Молитвата на М ... Послание на Планетния Логос за 1998/1999 година   На 21/22 декември влиза Новата 1999 астрономическа година. На бдение в Космичния храм са призовани – Посветени мъже, Воини на Любовта и Децата на Деня.   ... Върху Посланието (Повеления и Искания) Само свободният от Себе си може да направи Служение! Благословът, който прие зримият теогон, и волята, която прилага в Служението, е благодатта, която Небет ... Тайнствата на Учението на Мъдростта Тайнствата на Мъдростта са великата алхимия за превръщането на човека в Бог! В човешката душа винаги ще остане едно тържество – тържеството на раждането на ново битие. Това е пул ... Закони на Еволюцията Човекът е най-скъпото дете на Бога! Великите закони, които боговете създават, не са за тях, а за нас, хората. Отговорността ни не е само лична, не е само социална, не е само и национал ... Посланието и Зодиака (3/1998) за 1999 година   Зодия Повеля Евангелие Агни йога Искане Козирог 1 ...